ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU

ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU

ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU

ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU

ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU
ĐIỆN MÁY HỒNG KIỀU
Menu

MÁY RỬA CHÉN NỘI ĐỊA NHẬT

13.500.000 đ
14.000.000 đ
10.000.000 đ
10.500.000 đ
6.000.000 đ
6.500.000 đ
7.500.000 đ
8.000.000 đ
3.500.000 đ
4.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
4.500.000 đ
5.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
2.500.000 đ
3.500.000 đ
3.500.000 đ
3.800.000 đ
6.500.000 đ
7.000.000 đ
4.500.000 đ
5.500.000 đ

BẾP TỪ NỘI ĐỊA NHẬT

6.500.000 đ
7.000.000 đ
5.000.000 đ
5.500.000 đ
5.000.000 đ
5.500.000 đ
12.000.000 đ
13.000.000 đ
11.000.000 đ
12.000.000 đ
10.000.000 đ
11.000.000 đ
10.000.000 đ
11.000.000 đ
12.000.000 đ
13.000.000 đ
8.000.000 đ
8.500.000 đ
4.500.000 đ
6.000.000 đ
7.000.000 đ
9.000.000 đ
6.000.000 đ
7.500.000 đ
4.500.000 đ
6.000.000 đ
5.000.000 đ
6.000.000 đ
6.000.000 đ
9.000.000 đ
6.000.000 đ
7.000.000 đ

MÁY GIẶT NỘI ĐỊA NHẬT

14.000.000 đ
14.500.000 đ
17.500.000 đ
18.000.000 đ
16.500.000 đ
17.000.000 đ
18.000.000 đ
18.000.000 đ
17.500.000 đ
18.000.000 đ
17.100.000 đ
17.500.000 đ
13.500.000 đ
14.000.000 đ
13.500.000 đ
14.000.000 đ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ NỘI ĐỊA NHẬT

4.000.000 đ
4.500.000 đ
5.000.000 đ
5.500.000 đ
2.700.000 đ
3.000.000 đ
3.300.000 đ
4.000.000 đ
1.500.000 đ
2.500.000 đ
4.500.000 đ
5.000.000 đ
3.000.000 đ
3.500.000 đ
3.000.000 đ
3.500.000 đ
3.000.000 đ
3.500.000 đ
2.600.000 đ
3.500.000 đ
2.800.000 đ
3.500.000 đ
3.000.000 đ
4.800.000 đ
1.900.000 đ
2.800.000 đ
2.200.000 đ
3.500.000 đ
2.200.000 đ
3.000.000 đ

TỦ LẠNH NỘI ĐỊA NHẬT

38.000.000 đ
42.000.000 đ
19.000.000 đ
21.000.000 đ
14.000.000 đ
15.000.000 đ
11.000.000 đ
12.000.000 đ
10.000.000 đ
11.000.000 đ
15.000.000 đ
25.000.000 đ
15.000.000 đ
17.000.000 đ
11.000.000 đ
15.000.000 đ
15.000.000 đ
22.000.000 đ
11.000.000 đ
12.000.000 đ
12.000.000 đ
15.000.000 đ

BẾP GAS NỘI ĐỊA NHẬT

7.000.000 đ
8.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
2.500.000 đ
3.000.000 đ
5.500.000 đ
6.500.000 đ
5.500.000 đ
6.500.000 đ
1.500.000 đ
2.000.000 đ
1.500.000 đ
2.000.000 đ
1.000.000 đ
15.000.000 đ

NỒI CƠM ĐIỆN NỘI ĐỊA NHẬT IH

1.500.000 đ
2.500.000 đ
1.400.000 đ
1.700.000 đ
900.000 đ
1.200.000 đ
1.000.000 đ
1.400.000 đ

QUẠT NỘI ĐỊA NHẬT

1.200.000 đ
2.000.000 đ
1.500.000 đ
2.500.000 đ
2.500.000 đ
2.800.000 đ
1.200.000 đ
1.800.000 đ
2.500.000 đ
3.200.000 đ
1.500.000 đ
2.000.000 đ

MÁY LẠNH NỘI ĐỊA NHẬT

5.800.000 đ
6.500.000 đ
6.500.000 đ
7.500.000 đ
8.500.000 đ
9.500.000 đ
5.800.000 đ
6.500.000 đ
9.500.000 đ
11.000.000 đ
8.500.000 đ
9.500.000 đ
6.500.000 đ
7.500.000 đ
10.000.000 đ
11.000.000 đ
backtop